Salgs- og leveringsbetingelser for ASWO Danmark ApS, CVR-nr. 12 33 48 42.

 

§1 Gyldighed
Salgs- og leveringsbetingelserne gælder mellem parterne, i det følgende kaldet sælger og køber, for tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt.

§2 Tilbud og ordrebekræftelser/fakturaer
Endelig aftale er først indgået ved købers modtagelse af skriftlig ordrebekræftelse fra sælger. Kun indholdet heraf er bindende for sælger. Kataloger, brochurer, prislister m.v., samt oplysninger om varens mål, vægt og særlige egenskaber i øvrigt bør indhentes af køber før varens bestilling. Sådanne oplysninger er kun vejledende og er kun bindende for sælger, når disse udtrykkeligt er anført ordrebekræftelsen eller fakturaen. Sælger påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller oplysninger i udleveret skriftligt materiale om produkterne, udarbejdet af leverandører. Dette gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivelse, brugervejledning mv.

§3 Priser
Al salg sker til aftalte priser i henhold til ordrebekræftelse eller faktura. Priserne er ekskl. moms, hvis intet andet er anført. Sælger forbeholder sig retten til at ændre i priser og andre vilkår uden på forhånd at oplyse herom. Sælger forbeholder sig endvidere retten til uden forudgående meddelelse at ændre produkter i sortimentet til ligeværdige eller bedre produkter, hvilket kan medføre, at det nye produkt ikke stemmer overens med billedet eller teksten i kataloget.

§4 Betaling
Betaling skal ske indenfor den angivende betalingsfrist. Alle varer leveres med faktura eller følgeseddel. Ved følgeseddel bør denne gemmes som bilag til samlefakturaen som udsendes hver den første hverdag i måneden. Samlefakturaen indeholder følgeseddelsnummer, dato og beløb. På samlefakturaen kan man se den forudgående måneds køb. Udskydes levering på grund af købers forhold, er køber - medmindre sælger skriftligt meddeler køber andet - alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om levering var sket til aftalt tid. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er sælger berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned. Rykkere for manglende betaling pålægges rykkergebyrer. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.
Sælgeren forbeholder sig ved ethvert tilfælde retten til at vurdere kundens kreditværdighed, hvis kunden ikke opfylder sælgers kriterier i det henseende, kan sælger ændre eller tilbagekalde kreditvilkårene uden varsel og efterspørge garantier, sikkerhed og forudbetaling for yderligere vareleverancer. 

§5 Levering / forsinkelse
Leveringstidspunkt fremgår ved bestilling i webshoppen. Ligeledes fremgår fragtomkostningerne for den pågældende bestilling ved bestilling i webshoppen. Skyldes forsinkelser ved levering, at sælger er i en situation som angivet i § 9, udskydes leveringstidspunktet med den tid hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløb af den aftalte leveringstid. Sælger skal i ovennævnte tilfælde omgående meddele køber ændringer i leveringstiden. Køber har under ingen omstændigheder ret til skadeserstatning, hverken for direkte eller indirekte tab, i anledning af forsinkelser.

§6 Risikoens overgang
Risikoen for den købte vare overgår til køber, når varen af sælger/leverandør er overgivet til forsendelse. I tilfælde af at sælger ikke er i stand til at levere på grund af købers forhold, overgår risikoen for varen tillige til køber, når underretning om det nævnte forhold er tilgået sælger og varen er sat til købers disposition.

§7 Ejendomsforbehold
Sælger forbeholder sig ejendomsretten til den leverede vare i enhver henseende. Den leverede vare forbliver således sælgers ejendom, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger og alle øvrige krav i henhold til forretningsforholdet er betalt af køber.

§8 Annullering / ændring af ordre / returvarer
Købers annullering eller ændring af ordren, herunder ændring af specifikation, mængde og leveringstidspunkt, skal aftales skriftligt i de enkelte tilfælde. De med annulleringen eller ændringen forbundne omkostninger, dækkes fuldt ud af køber. Returvarer modtages kun mod forudgående aftale, hvor der oplyses returnummer (RMA-nr.). RMA-nr. og en kopi af følgesedlen skal altid følge varen ved evt. returnering. RMA-nr. skal påføres pakken. Returvarer uden RMA-nr. vil blive afvist ved vores varemodtagelse. Returvarer er først godkendt, når sælger har kontrolleret varen. Returvare som modtages efter 5 måneder fra købsdato, accepteres ikke. Varen skal returneres i original emballage og må ikke have været monteret/anvendt. Såfremt andet ikke er aftalt, betaler køber returfragten. Returvarer modtages iht. gældende returvejledning herunder iht. de gældende håndteringsgebyrer for returnering af varer.


§9 Mangler og reklamation
Passer antallet af kolli ikke med påførte antal på følgeseddel eller fragtbrev, skal dette anmeldes til transportøren før kvittering af fragtbrev. Ved skade på forsendelsen er det samme fremgangsmåde. Ved levering skal køber straks – og inden ibrugtagning – foretage en sådan kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af det leverede , som ordentlig forretningsbrug kræver. Såfremt køber vil påberåbe sig en kvalitativ eller kvantitativ mangel, skal køber omgående give sælger skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Måtte de leverede varer vise sig at være behæftede med mangler, for hvilke sælger er ansvarlig, påtager sælger sig alene og efter eget valg, enten at foretage justering eller omlevering inden for en rimelig frist eller at give et forholdsmæssigt afslag i købesummen. Herudover har sælger intet ansvar for tab. Sælger yder således ikke erstatning for driftstab, avancetab eller andet direkte samt indirekte tab. Det påhviler køber straks ved modtagelsen, skriftligt at gøre eventuelle reklamationer vedrørende transportskade gældende overfor transportøren, og såfremt skaden ikke kunne konstateres ved modtagelsen, snarest og senest 7 dage derefter.

§10 Force majeure
Sælger hæfter ikke for manglende opfyldelse af sælgers forpligtelser, som skyldes force majeure, herunder krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder ,strejke, blokade eller lock-out, eksport- eller importforbud, naturkatastrofer eller dårlige vejrforhold, brand, mangel på arbejdskraft eller energiforsyning eller nogen årsag i øvrigt som ligger udenfor sælgers kontrol og, som er egnet til at hindre sælger i opfyldelsen. Ovennævnte force majeure klausul er gældende, hvad enten opfyldelseshindringerne rammer sælger selv eller en af sælger valgt underleverandør eller transportør.

§11 Garanti
Samtlige varer sælges uden garanti, med mindre andet skriftligt er aftalt. Evt. garantiaftale for en vare er alene at betragte som en videregivelse af producentgarantien således, at der ikke overfor sælger kan rejses krav i henhold til den pågældende garantierklæring.

§12 Produktansvar
Køber skal holde sælger skadesløs i den udstrækning, sælger pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som sælger ikke er ansvarlig for overfor køber. Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i købers besiddelse. Sælger er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår. I intet tilfælde er sælger ansvarlig for indirekte tab herunder driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. De nævnte begrænsninger i sælgers ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Sælger og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af sådan skade. Sælgers erstatningsansvar kan aldrig overstige kr. 25.000.000,00.

§13 Lovvalg og værneting
I det omfang nærværende salgs- og leveringsbetingelser ikke regulerer parternes forhold, er United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG, gældende. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem parterne, skal enhver tvist afgøres ved retten i Sønderborg.

§14 Samtlige (med visse undtagelser for billeder og tekster fra leverandører) billeder og tekster på denne hjemmeside er ASWO ejendom. Ønsker du at benytte disse billeder, skal der ansøges om tilladelse til dette hos ophavshaveren.

§15 Kundenummer hos ASWO
For at få kundenummer hos ASWO skal den som ansøger være et registreret firma indenfor branchen, have gyldigt CVR nr. samt godkende vores almindelige forretningsbetingelser.

Download forretningsbetingelser 

 

keyboard_arrow_up